Language

วันโรคลมพิษ 2564 ใครใส่ใจ? ucare!

วันโรคลมพิษ คืออะไร

วันโรคลมพิษเป็นวันที่เราให้ความสำคัญกับผู้ป่วยโรคลมพิษ  ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 โดยวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้คนตระหนักถึงความสำคัญของโรคลมพิษ ทั้งในกลุ่มคนไข้, คนในครอบครัว, แพทย์, นักการเมือง, สื่อมวลชน รวมถึงคนอื่นๆ ทั่วโลก

ดังนั้นจึงขอเชิญชวนให้ท่านเข้าร่วมกับเราในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และจัดกิจกรรมงานวันโรคลมพิษในรูปแบบของท่านเอง

จุดเน้นในปีนี้ คือ การจัดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์, การสัมมนาผ่านทางเว็บไซต์, การจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมถึงแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวกับโรคลมพิษ
และเราสามารถทำได้มากขึ้นอีก เป็นโอกาสที่ดีที่จะสร้างกลุ่มเครือข่ายสนับสนุนผู้ป่วย โดยช่วยบอกต่อเกี่ยวกับวันโรคลมพิษไปทั่วโลก กับเพื่อนๆ ครอบครัว และคนอื่นๆ ที่ประสบปัญหานี้อยู่

มาช่วยกันสร้างสรรค์ และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเกี่ยวกับวันโรคลมพิษ อย่าลืมที่จะเผยแพร่กิจกรรมของท่านบนเว็บไซต์ที่เป็นทางการของงานวันโรคลมพิษด้วย เพื่อให้งานวันโรคลมพิษของท่านประสบผลสำเร็จ
วันโรคลมพิษ พ.ศ. 2564 ได้รับการสนับสนุนโดยหน่วยงาน urticaria network e.V. (UNEV), เครือข่ายโรคลมพิษ UCARE และองค์กรหลายองค์กรทั่วโลกที่มุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคลมพิษให้ดียิ่งขึ้น

info